Profesní komora STK

Aktuality

Aktuality a tiskové zprávy

Kontrolní technici pro měření emisí po novele zákona

10. prosinec 2018

Novela zákona 56/2001 Sb. vydaná v letošním roce pod č. 193/2018Sb., nám všem pěkně zamotala hlavu. Ještě jsme se nevzpamatovali ze všech šoků, co nově podle ministerstva musíme plnit a již zjišťujeme co vše bez našeho přičinění je nám dáváno za vinu. Ano stále platí, kdo chce psa bíti hůl si vždycky najde. Tak je to i v případě Asociace emisních techniků (ASEM). Tato Asociace vydává články, kde nás obviňuje z něčeho, co jsme opravdu nezpůsobili my, ale ministerstvo dopravy. Souhlasíme s tím, že to, co stát vydal je hrůza. Nesouhlasíme však jednoznačně, že by na tom měli stanice technických kontrol jakýkoli podíl. Vždyť stanice STK se v legislativním procesu snažili maximálně zachovat stav, který byl a který poměrně rovnoměrně rozvrstvoval práce mezi všechny zúčastněné. Bohužel byl to a stále je, právě tlak ASEMu, který nás přivedl k této absurdní záležitosti.

Stát ve snaze splnit směrnici EU a zároveň vyhovět obrovskému tlaku autoservisní lobby zastoupenou mimo jiné právě ASEMem, hledal řešení, aby vyhověl tlaku autoservisů a mohl je pustit do provádění technických prohlídek. Nemyslel však při tom na samostatné stanice měření emisí, provozované jedním pracovníkem, který je i majitelem. Teprve dnes se ukazuje, kam to právě ASEM, svojí agresivní politikou dovedl. A jako vždy se snaží vinu shodit na druhé. Není to však pravda, právě ASEM může za tuto situaci!

Někteří buď z neznalosti nebo schválně dělají, že směrnice EU nepožaduje vysokou objektivitu a snaží se tento bod rozbourat. Tento bod však hájí sám stát, protože se obává žaloby ze strany ERU. Konec konců ta stále hrozí, protože nastavený systém nezajišťuje vysokou objektivitu požadovanou právě směrnicí.

Je jasné, že stanice STK jsou snadným terčem, protože v minulosti tam pracovali lidé, kteří dobré jméno poškozovali. Nyní se však již situace obrátila k lepšímu, a to právě díky krokům profesních sdružení, kteří chtějí, aby systém STK byl co nejvíce objektivní. Tato snaha je však těm, kteří se snaží do tohoto byznysu vstoupit trnem v oku.

Je nutné si stále uvědomovat, že i díky nesprávným a dalším nešťastným rozhodnutím MD, jsou STK velmi často kritizována. Někdy oprávněně, ale často i neoprávněně, protože pouze plní, co jim přikazuje zákon. Právě častější kritika zaznívá v okamžiku, kdy STK pracují velmi dobře.

Prosím šiřte správné informace, protože veřejnost ráda podléhá demagogickým tlakům, pomluvám a nepravdám. Můžeme se bránit hlavně tím, že budeme pracovat dobře a stále budeme vysvětlovat, jak se ve skutečnosti věci mají.

Za Profesní komoru STK, Jiří Rejmon, předseda

Začátkem října vydalo Ministerstvo dopravy vysvětlující odpověď na otázky týkající se nově prováděného procesu měření emisí a školení kontrolorů STK. V příloze celý dopis zveřejňujeme. K lepšímu pochopení celého procesu však dopis neslouží.

 

Michal Cuc, předseda - Profesní komora STK

Související odkazy:

Znepokojující dopis na pana ministra - 10 dní před vstupem do účinnosti novelizace zákona není jasné, zda budou někteří technici do konce roku moci vykonávat svou profesi

21. září 2018

Profesní komora STK zaslala 19.9. 2018 dopis na ministra dopravy vzhledem ke znepokojení ohledně vykonávání profese - technik STK, dle novelizace zákona 56/2001 Sb. ve znění 193/2018 Sb. kontrolor STK. 

Dne 1.10. vstupuje v platnost novela zákona o technických podmínkách v provozu vozidel na pozemních komunikacích zákon 193/2018 Sb. V této novele se zahrnulo propojení profese technik STK  (stanice technické kontorly) a mechanik SME (stanice měření emisí). S tímto zavedením zároveň přichází i nové požadavky na kontrolory STK, které na Ministerstvu dopravy ještě nejsou zpracované a není tak jasné, zda již přihlášení technici do prohlubovacích kurzů budou moci absolvovat zkoušky a dle jakých podmínek budou zkoušeni. Není tal dosud jasné, zda mohou pokračovat ve svém pracovním vztahu s provozovateli STK.

Zároveň byl vznesen dotaz na provádění měření emisí, kde též dosud chybí podmínky pro řádné vykonávání procesu měření. Nově totiž zavádí termín závady a záznamník měření emisí podobně jak je tomu  stanic technickcých kontrol.

 

Vzhledem k tomu, že na stanicicích technickcýh kontrol panuje nejistota, požadujeme odpověď od ministra dopravy ještě do25. září, protože se jedná zejména o podmínky pracovně právního vztahu. Pokud nové požadavky nebudou jasné do 1. října Profesní komora STK bude zvažovat další kroky k nápravě.

 

V příloze je zveřejněn dopis adresovaný ministru dopravy Danielu Ťokovi.

Související odkazy:

Implementace Směrnice k technickým prohlídkám v českém podání

12. červen 2018

V roce 2018 čeká Českou republiku opět změna v zákoně 56/2001 Sb ve znění pozdějších předpisů vztahující se k technickým prohlídkám a měření emisí.

Profesní komora od počátku schvalování tvrdí, že jediné čeho se implementace bezpodmínečně týká v zákoně je zahrnutí kategorie vozidel rychlých traktorů nad 40 km/h. Česká republika totiž již valnou část povinností vyplývajícíh ze Směrnice 2014/45/EU splňuje. To i zásluhou poslední novelizace, kdy se proces měření emisí propojil s technickou prohlídkou do jednoho informačního sytému (CIS) a navázal se tak proces celistvé techniké prohlídky.

Další zejména technologické povinnosti například měření hluku, přísnější normy na zkoušení brzd u nákladních vozidel budou ještě předmětem zpracování novelizace příslušného prováděcího předpisu Ministerstva dopravy a mohlo se na nich již pracovat v minulosti bez ohledu na schvalování zákonodárci.

Vlivem širších požadavků na změny v zákona ze strany Ministerstva dopravy došlo během doby diskuzí ve Sněmovně k předložení pozměnňovacích návrhů, které vyvolali opět širší pojetí ze stran Poslanců. Jednoduše řečeno dochází i na navrhování často nesouvisících částí zákona. Je to zřejmě i vlivem příchodu období jara, kdy je v stíi STK vždy napilno. Zároveň možná i zásluhou sítě stanic měření emisí, kde se s příchodem nového systému spojeného s fotografováním protáhli čekací doby nebo došlo k uzavření stanic vzhledem ke vzrůstajícím požadavkům na měření emisí.

Vyloženě znepokojoující se jeví Profesní komoře STK jeden poslanecký návrh, který se jeví v dosavadním znění jako úplně deregulační. Totiž umožnit zažádat si o oprávnění k provádění technických prohlídek jakoukoli vysokou školu mimo dosavadní regule udávání licencí STK ze strany Ministerstva dopravy. Bez jakýchkoli dalších specifik a omezení. 

V nejbližších dnech by se měl tento i další pozměňovací návrhy hlasovat  ve druhém čtení Poslanecké sněmovny. K některým návrhů se PK STK staví smířlivě, jsou to zejména ty, které jsou již v souladu s celospolčenskou potřebou a PK STK se k nim tímto připojuje. Zejména jeden z návrhů by udržel stávající vztah provozovatele STK a opravny vozidel. Tak aby nemohl jeden podnikající subjekt provádět aktivitu kontroly a opravy v jednom procesu. To by dle Profesní komory STK byl jasný střet zájmů, který by byl v rozporu s požadavky uživatelů silničních vozidel. Často totiž na kontrolu opravář nahlíží ziskově a nebyla by zaručena jeho nestrannost.

Ať hlasování o zákoně dopadne jakkoli, jsou již změny v posledních letech v provádění technických prohlídek i měření emisí síti znát a zejména je práce pro všechny techniky, mechaniky i administrativní pracovníky odpovědnější. Proto v době nedostatku personálu by bylo i vhodné se zamyslet nad zjednodušením celého systému včetně zrychlení provedení prohlídek a nadbytečnému papírování při procesu. Technologická doba si to vyžaduje.

Tisková zpráva:Propojení emisních stanic s CIS STK k 1. prosinci je ukázkou přesahování legislativních pravidel pracovníky Ministerstva dopravy

30. listopad 2017

Za zbytečně komplikovaný systém už dlouhou dobu považuje Profesní komora STK celého systém zavádění fotodokumentace na stanicích měřní emisí.   „K nutnosti dokumentovat přítomnost vozidla na lince měření emisí by stačila jedna fotka vytisknutá na protokolu o měření emisí se současným odesláním do centralizovaného informačního systému Ministerstva dopravy. Od zítřka budeme fotit i doplňující identifikační znaky vozidla do CIS STK, které se nafotí znovu hned jak navšítví každé vozidlo i stanici technické kontroly.“, konstatuje předseda Profesní komory STK Michal Cuc.

 

Dále doplňuje PK STK stanovisko k zavádění celého systému připojení stanice měření emisí na CIS-STK s povinnou fotodokuentací vozidel k 1. prosinci 2017 přesahující i rámec legislativních pravidel daných zákonem 63/2017 Sb. V §48a zákona je uložena povinnost se připojit k tomuto systému nejpozději  1 měsíc od zřízení přístupu do CIS-STK. Vzhledem k tomu, že MD postupně umožňuje přístupy do CIS-STK během celého listopadu, u některých stanice měření emisí nelze předpokládat zajištění zavedení celého systému do 1. prosince 2017.

 

Celý proces zavádění navíc naráží na další nepřipravené technické problémy. Přenos dat i proces provádění měření je ve svých důsledcích neotestovaným provozem a nedopracovaným systémem, který zdržuje zejména zákazníky při měření emisí. Zejména se jedná o nešťastně zvolený systém povinnosti napojení měřících přístojů na softwary třetích stran, které jsou placenou službou k celému systému.
Některé přístroje nekomunikují s programem třetích stran umožňující proces přenosu do CIS-STK, toho důsledkem je pak nemožnost samotného zapojení do CIS-STK, ačkoli tyto přístoje byly nově scháleny během roku 2016. Navíc není alternativa žádné jiné aplikace na fotodokumentaci vozidel, vzhledem k pozdnímu zaslání podmínek ke schvalování těchto aplikací Ministestrstvem dopravy, které MD rozeslalo koncem října 2017.

 

Vydání vyhlášky 228/2017 - novelizace 302/2001 o provádění technickcýh prohlídek a měření emisí

16. srpen 2017

Léto přineslo do sítě stanice technických kontrol provázání se stanicemi měření emisí. Již před léty proběhlo zavedení online přenosu protokolů z technických prohlídek do sběru dat na Ministerstvu dopravy a krajských úřadů, které kdykoli tak mohou vidět po zavedení fotodokumentace práce stanic detailněji ež doposud. Jak by ne, vždyť jde o kontrolu nad tím, co je službou státu, akorát přenesením do privátní sítě. V tomto roce se dočkáme stejného postupu i u stanic měření emisí, bude to záležitost složitější, neboť stanic pro měření emisí není jako u STK řádově stovky ale tisíce, proto bude do systému online zapojeno o mnoho více institucí. Společně s přenosem protokolů o měření emsií se bude přenášet opět fotodokumentace, která bude téměř totožná s prováděním fotodokumentace na STK.

To vše nařizuje nově vydaná novelizace vyhlášky 302/2001 Sb. Ve znění 228/2017 Sb. o provádění technických prohlídek a měření emisí vozidel.

Jak na to všechno pohlíží PK STK?

Prodlouží se o proces dokumentace vozidla tedy focení. Než se naučí mechanik měření emisí fotodokumentovat například číslo VIN, tedy najít očistit a vyfotit se správným nasvícením, bude v mnoho dílnách dusno. Nicméně po čase se to mechanici naučí, pokud jejich trpělivost vydrží, vydrží i profesně. Zpočátku však i zákazník bude muset být trpělivý s časovou náročností procesu měření emisí.

Určitě je nesporné, že bude muset každé vozidlo zastavit na emisích. Tedy nedojde k tomu, že by se měřilo někde bez auta. V síti emisek to byl docela častý jev. Ze sítě STK víme, že se dostalo vozidlo na technickou prohlídku, které je naměřené ve stanici měření emisí, kam se ani teoreticky toto vozidlo nemohlo vejít. To byl pro nás důkaz, že vozidlo sice přošlo měřením, ale fyzicky tam nemohlo být.

U stanic technických kontrol se díky focení i zdražilo, předpokládá se to samé u měření emisí. Dokumentace sice trvá jen chvilku, ale někdy je prostě VIN vyrezlé nebo na špatném místě a tak i časová náročnost ten proces prostě zdraží.

Paradoxem je, že focení bude stejné ajko u STK, takže se může stát, že jste jak mechanikem měření emisí, vyfotíte a změříte na emisích, pak si přejedete na linku STK a budete jako technik STK provádět to samé na při technické prohlídce. Ovšem tu práci udělat musí a to dvojmo, proces automatizace jako v jiných odvětvích se zde v nejbližší době nepředpokládá.

A další novoty ve vyhlášce?

Jsou to detaily, ale jelikož by měl být technik nově vybven též nástrojem na kontrolu palivového nebo výfukového systému pouhým okem. Tedy zařízením jako je kontrolní jáma, zvedák nebo třebas jen dokonalou fotokamerou s ramenem nebo inspekčním zrdcátkem bude moci technik měření emisí lépe posoudit, zda nemá vozidlo npaříklad děravý výfuk.

A mimo emise?

V síti stanic technickcýh kontrol se mluvilo donedávna o rozšíření kapacit STK a deregulaci.

K deregulaci sice nedošlo, což by bylo velmi nevhodné a zahubilo by to vlastně celou síť stanic a zjevně výkřiky všech eSTéKáček politici vyslyšeli, nicméně při implementaci zákona tvořením vyhlášky se k nějakému cílenému navýšení počtu STK došlo. Takže Ministerstvo dopravy nějaké to povolení k navýšení kapcit udělí, výpočet se totiž přenesl na počty techniků na linkách a už to není o kapacítách linek. Výpočet je složitější, počet STK naroste, rozhodně to však jarní fronty na STK nevyřeší.

Navíc vyšel i nový Věstník viz sekce Legislativa, který už konečně řeší zmíněné nařízení dovybavení stanic přístrojem na měření propustnosti skel sice s jedním dodavatelem, který chce za zařízení 35 tis. korun českých při podmínkách, které jsou v rozporu s občanským zákoníkem ,ale pravdou je, že ten měřák tu dlouho chyběl, často probíhal spor na stanicích, zda má řidič díky foliím sníženou schopnost vidět ven a naopak chyběl oční kontakt s řidičem zvenku. To bylo někdy těžké vysvětlovat, konečně to bude moci technik zákazníku i dokázat.....

Související odkazy:

Valná hromada 2017

16. srpen 2017

Dne 11. dubna letošního roku byla uspořádána valná hromada, která zhodnotila uplynulé intenzivní období. Období ve kterém hrozila úplná deregulace sítě stanic technických kontrol, které by vedlo k nepovedenému pokusu, který proběhl v některých zemích EU. Systém jenž by ohrozi bezpečnost  provozu na pozemních komunikacích.

Dále byla prospěšné setkání ke zvolení novch členů předsednictva a revizní komise.

Vytyčily se hlavní cíle směřování Profesní komory, které by vedly k větší informovanosti veřejnosti o tak veřejně prospěšné práci kontroly technického stavu vozového parku v České republice.

Níže uvádíme zápis z valné hromady 2017.

Související odkazy:

Úpravy práce na STK dle novely zákona 56/2001 o technických pomínkách provozu vozidla na pozemních komunikacích

02. červen 2017

Dne 1. 6. 2017 nám vstupuje v platnost novela zákona 56/2001 ve znění 63/2017, pro práci v STK a SME (stanice měření emisí) to nemění nic v současné chvíli, neboť Ministerstvo dopravy ještě nevydalo prováděcí vyhlášku, jaké změny se chystají v novele si můžete přečíst nebo shlédnout v přílohách.

 

Všechna uvedená media prezentují změny dle skutečnosti. Veškeré další změny a akualizace uvidíte na tomto webu.

Chystané změny se týkají zejména stanic měření emisí, neboť by se měla provádět kontrola přítomnosti vozidla na linkách a identifikace vozidla.

Tedy zavedení fotografování do při emisích a následné zavedení měření emisí do stávajícího informačního systému Ministerstva dopravy, které předává data online z STK již dnes.

Související odkazy:

Podmínky pro udělování kapacit STK se nezmírní. Profesní komora to vítá

24. leden 2017

Konec roku 2016 byl z pohledu práce Profesní komory velmi hektický. Nespočet jednání na úrovni

Ministerstva dopravy či v obou komorách Parlamentu přineslo v určitých věcech kýžený posun.

Zákonodárci v novele zákona č. 56/2001 Sb., která prošla Poslaneckou sněmovnou 30. listopadu, Senátem 19. ledna a čeká

na podpis prezidenta, odmítli podstatné zmírnění podmínek pro vznik STK navrhované Ministrem Ťokem v květnu 2016. Ty i nadále budou muset

mít licence od krajů a vznikat mohou jen tam, kde je jich nedostatek. Profesní komora STK je

kategoricky proti deregulaci. Argumentujeme tím, že uvolnění trhu přinese zhoršení kvality práce a

z Česka se tak stane vrakoviště. Jsme rádi, že nás zákonodárci napříč politickým spektrem, vyslyšeli.

Uvítali jsme i fakt, že neprošel tzv. střet zájmu. Ministerstvo dopravy chtělo, aby i opravář aut mohl

dělat technickou. To by bylo velmi kontraproduktivní. Opravář rozumí svému řemeslu, ale nemůže

kontrolovat sám svoji práci. Od toho jsou kontroloři na STK. Navíc i poctivý automechanik neodhalí

všechno. Technici na STK nezřídka kdy najdou další závady.

Bez střetu zájmu třeba fungují v Německu. Ale na kontroly tam mají nezávislé techniky, kteří chodí po

STK a kontrolují motorová vozidla. I u našich severních sousedů je počet STK regulován.

Další novinkou, kterou novela přináší je povinnost pro stanice emisní posílat data do

informačního systému. Ty se pak zobrazí kdekoliv na STK a pracovníci provedou technickou. Navíc

emisní stanice budou muset stejně jako STK pořizovat z měření fotodokumentaci.

A za zmínku určitě stojí i fakt, že motoristé už by v budoucnu nemuseli chodit vyřizovat změny v

registru vozidel pouze na úřady podle svého bydliště. Registrovat vozidlo by mohli na všech úřadech

obcí s rozšířenou působností.

Michal Cuc, předseda Profesní komory STK

Odeslnány připomínky k navrhované novelizaci 56/2001 Sb. odesláno 19.12. na MDČR

16. prosinec 2016

Profesní komora STK připravila rozsáhlé připomínky k další nesrozumitelé novelizaci zákona 56/2001 Sb. o provozu vozidel na pozemních komunikacích, předkládáme odeslané připomínky, všechny připomínky včetně připravovaných jsou k nahlédutí pro všechny členy PKSTK v členské sekci.


 

Související odkazy:

1 |