Profesní komora STK

Informace, otázky a odpovědi

Odpovědi na často kladené otázky

Manuál pro provozovatele vozidel. Vyrazit na STK s ochranným rámem nebo jinou výbavou namontovanou na vozidle

Situace není jedoduchá pro zporstředkovatele služeb STK Miniserstvo dopravy,pro provozovatele STK ani samotné provozovatele vozidel.

Výbava je schvalována v rámci národní legislativy, ovšem v posledních letech do toho zasahuje i celá řada propojujících prvků, tedy respektování evropských Směrnic.

Zejména si musíme uvědomit, že výbava téměř nikdy nebývala namontována výrobcem, ale dále autorizovaným prodejcem nebo externími společnostmi, které na výrobu a montáž dostali schválení od Ministerstva dopravy.


Téma je aktuální, neboť technici si dnes pouze hledí své odpovědnosti, aby nemohli být na základě povinné fotodokumentace na STK trestáni, jelikož je pochybení vidět přímo z pořizovaných obrázků.

Všeobecně lze říci, že dřívější posuzování tedy před prováděním fotodokumentace bylo posuzování schválených doplňků individuálně na subjektivním hodnocení technika STK. Například u nás na STK upřímně, jsme řešili zejména, zda má rám homologační značku nebo k němu vydaný typový list. Pokud bylo prokazatelné, že ochranný rám, nášlapy, spojler nebo upravená anténka nebyla upravena "na koleně", pak jsme neposuzovali jako závadu, pokud bychom to posoudili jako závadu, tak bychom takzvaně v síti STK nahráli konkurenci a prostě někde by vozidlo prošlo bez závady.

Povinně schvalovaná výbava je od roku 2001, kdy vyšla vyhláška 341/2002 a její příloha č. 12, ve které je seznam výbavy povinně schvalované.


Vozidla výroby 2001 a novější mají jasně danou výbavu, která spadá do schválení.  Jedná se například o ochranné rámy vozidel, boční ochranu (nášlapy), nosiče střešní atp.
 Pokud tedy takto schválená výbava je namontovaná na vozidle je vyžadováno dnes na STK, aby tato výbava byla opatřena homologačné značkou nebo typovým listem. Složitější je to v případě, kdy výbava mění rozměr a váhu vozidel již homologovaných výrobcem konkrétně mění rozměr vozidla o 250 mm, pak vyžadujeme aby byla zapsána řádně v v technickém průkaze v poznámkách k výbavě. Tuto výbavu na úřadě na odboru dopravy zapíšou do TP, pokud je k tomuto vydán typový list o schválení a má jej autorizovaný zástupce prodeje vozidel nebo výrobce doplňku.

 

Bohužel to naráží na některá úskalí spojená s požadavky na provozovatele vozidla.  Nám dobře známá věta "já už to na vozidle měl, když jsem vozidlo koupil" je nyní výhradně v režii současného provozovatele a vyžadovat typový list musí současný provozovatel vozidla, ačkoli už je například třetím vlastníkem vozidla. Dalším problémem bývá dohledání autorizovaného zástupce nebo výrobce doplňku a neposledním bývá i to, že tyto instituce typové listy nevydají zdarma.

Máme zde k výbavě však dánu řadu výjimek nebo spíše možností k rozhodování z pohledu techika STK zda vyžadovat označení výbavy homologací nebo prokázaní typovým listem, totiž z roku 2016 vydaná Ministerstvem dopravy Instrukce pro provádění fotodokumentace pro techniky STK k provádění fotodokumentace. Ta opravňuje tolerovat označení například bočních ochranných rámů (nášlapů) nepřesahující šířku vozidla nebo držáků světel nápadně připomínající ochránné rámy na přední části vozidla. Rozdíl držáku světel od ochranného rámu technik STK by technik měl jednoduše rozeznat.

Další výjimku tvoří výbava vozidel roku 2009 a novějších u kterých je některá výbava pod evropskou globální homologací danou přímo výrobcem. Tedy stručně řečeno, nekteré doplňky jako zadní křídla upravující aerodynamiku vozidla,  postranní rámy atp. jsou schválená výrobcům vozidel přímo při homologaci vozidel. Například u naší vozidel Škoda můžete jednoduše tuto výbavu dohledat v katalogu.

Ovšem pokud potkáte například Škodu Yeti s ochranným rámem, pak vězte, že tuto výbavu by si výrobce schválit nikdy nenechal neb musí plnit předpisy spojené s nárazy vozidel v provozu, zejména vůči chodcům a musí plnit přísné požadavky pro bezpečnost. Pak jsme tedy zase u situace, kdy nějaká externí společnost shválení získá a my posuzujeme, zda je tento rám schválen popřípadě zapasán v technickém průkaze či nikoli.

Výtah z Instrukce 4/2016 pro fotodokumentaci vozidel dokumentující nejednoznačnost v rozhodování technika ze které pramení i možné rozdílné postupy na STK.

Postup v případě povinně schválené výbavy

V případě výbavy, která podléhá schválení, je vycházeno ze seznamu schvalované výbavy podle přílohy č. 12 (A) vyhlášky č. 341/2014 Sb., v případě, že je schválení vyžadováno, kontrolní technik se zaměří na kontrolu označení:

mezinárodní schvalovací značky

národní schvalovací značky (např. ČR – ATEST 8SD – xxxx, SRN – ABE xxxx apod.) nebo

označení výrobce (značkové výbavy)

Označení se vyžaduje pouze u těch dílů, které podléhají schválení jako je např. čelní rám, ale již ne u bočních rámů tzv. „nášlapů“ či držáku doplňkových světel, přestože se vizuálně mohou svým provedením (chromové trubky) budit dojem ochranného rámu. V případě, kdy značení na vlastním výrobku není možné, je vyhláškou č. 341/2014 Sb. připuštěno, že může být schvalovací číslo umístěno na obalu, kartě nebo v návodu, v tomto případě se nepřítomnost schvalovací značky nepovažuje za závadu (neplatí pro ES schválení a EHK schválení).

Upozorňujeme, že u značkového příslušenství jsou případy, že označení výrobce je zakryto při montáži, z těchto důvodů zástupci výrobců připravují manuály pro rozpoznávání dílů, které jsou postupně a nadále budou zveřejňovány na webu MD (odkaz na stanoviska výrobců). Výrobci tyto manuály zpracovávají zejména v případech, kdy se jedná o zásadní a opakující se případy problémů týkající se vyhodnocení správného provedení vozidla. Tyto manuály či vyjádření zástupců výrobců budou vytvářeny i pro případy, kdy se nejedná o výbavu, ale o součást vozidla vyplývající z homologace jako v případech kdy by z neznalosti daného typu, mohlo dojít k podezření, že se jedná o neschválenou výbavu. Příkladem toho mohou být provedení vozidel Porsche GT3, kdy součástí vozidla je vnitřní ochranný rám a u mnohých vozidel této značky i různé formy spoilerů, v tomto případě takové informace nejsou zapsány v technickém průkazu ani díly nejsou značeny, protože se jedná o původní součást vozidla.

V souvislosti s výše uvedeným upozorňujeme, že v případě kontroly motocyklů, tak tzv. „kufry“ umisťované v zadní části motocyklu nepodléhají schválení a jejich držáky jako nosiče, mohou mít všechny možnosti dle výše uvedeného, a to schválení jako příslušenství či jako značkové příslušenství nebo se jedná o součást vozidla.

Změna rozměrů vozidla

V případě výbavy, kdy dochází ke změně rozměrů, je nutné postupovat v souladu s novými pravidly stanovenými v Nařízení Komise (EU) č. 1230/2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokud jde o požadavky pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel týkající se jejich hmotností a rozměrů, a mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, kdy jsou uplatňovaná pravidla, co se do příslušného (vybraného) rozměru vozidla započítává, zejména kdy je nutné změnit udávaný rozměr vozidla a kdy se tento údaj nemění, přestože se ve skutečnosti rozměr mění. Seznam zařízení nebo vybavení, jež se nemusí brát v úvahu při stanovení krajních rozměrů je uveden v Dodatku 1 výše uvedeného zařízení.

Například: u vozidel kategorie N3 se do rozměrů se nezapočítávají změny, když:

a) je-li na přední části namontováno jedno nebo několik zařízení, celkový přesah těchto zařízení nesmí překročit 250 mm,

b) celkový přesah zařízení a vybavení přidaného k délce vozidla nesmí překročit 750 mm,

c) s výjimkou zpětných zrcátek nesmí celkový přesah zařízení a vybavení přidaného k šířce vozidla překročit 100 mm.

Výška z hlediska změn se nehodnotí u vozidel, u kterých není v současné době při registraci povinně uváděna, tj. vozidla kategorií N2, N3 bez ohledu na to, zda ji uvedenou mají či nikoliv.